سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
انجمن علمی پژوهشی کلام 
عضو هیئت مدیره 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات وتحقیقات حوزه علمیه 
محقق 
 
 
پاسخ به پرسشها 
تدریس 
مدرسه عالی فقه ومعارف اسلامی (حجتیه) 
مدرس 
1383/07/01 
 
عقاید فرق و مذاهب وادیان